logo finmax

VÝKON ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO FINANČNÉHO AGENTA

I. Hlava
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť Finmax, s.r.o., so sídlom Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO: 46 693 416, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 81828/B, (ďalej len „Spoločnosť“), ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a kapitálového trhu stanovuje tieto podmienky finančného sprostredkovania.

II. Hlava
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A PRÁVA KLIENTA

 1. Klient je pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby (zmluvy s finančnou inštitúciou) povinný skontrolovať správnosť vyplnených osobných údajov (osobných údajov, zámerov s finančnou službou, požadovaného nastavenia obchodného účtu alebo finančnej služby, ako aj informácií týkajúcich sa majetkovej situácie Klienta a jeho znalostí a skúseností z oblasti finančného trhu a ďalších údajov). Podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej služby Klient preberá zodpovednosť za správnosť údajov o Klientovi v nej uvedenej.
 2. Klient má právo kedykoľvek odstúpiť od sprostredkovateľského vzťahu medzi ním a Spoločnosťou bez uvedenia dôvodu, a to postúpením svojej žiadosti Spoločnosti alebo finančnej inštitúcii, ku ktorej bol takýto Klient Spoločnosťou sprostredkovaný.
 3. Klient má právo podať sťažnosť na konanie Spoločnosti alebo jej podriadených spolupracovníkov pri výkone finančného sprostredkovania, a tým súvisiacich služieb, ak sa domnieva, že mu tým bola spôsobená škoda alebo mu služba nebola správne poskytnutá, a to postupom podľa Reklamačného poriadku zverejneného na stránke www.finmax.sk.

III. Hlava
PODMIENKY FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

 1. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe platných zmlúv s partnerskými finančnými inštitúciami.
 2. Spoločnosť poskytuje služby spojené s finančným sprostredkovaním Klientom za odmenu, ktorú tvorí rozdiel medzi cenníkom služieb samostatného finančného agenta a obchodníkom a cenníkom medzi Klientom a obchodníkom.
 3. Spoločnosť pri finančnom sprostredkovaní podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve poskytuje svojim Klientom nasledujúce služby:
  1. sprostredkovateľskú činnosť – predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí služby, uzatváranie služby o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
  2. poskytovanie odbornej pomoci – informácií a odporúčaní Klientovi alebo Potenciálnemu klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
  3. spoluprácu pri vybavovaní nárokov plynúcich Klientom zo zmluvy od Spolupracovníka,
  4. spoluprácu pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na odstúpenie od sprostredkovateľského vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom kedykoľvek bez udania dôvodu.
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu príslušných podmienok, podľa ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie a s tým súvisiace služby.
 6. Ukončením činnosti Spoločnosti alebo jej zánikom nie je dotknutý zmluvný vzťah Klienta s finančnou inštitúciou.
 7. Spoločnosť a jej Spolupracovníci poskytujú služby podľa článku III. Klientom alebo Potenciálnym klientom Spoločnosti v súlade s platnými vnútornými predpismi Spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s odbornou starostlivosťou, v záujme Klienta a podľa jeho pokynov, od ktorých sa Spoločnosť môže odkloniť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Klienta a ak Spoločnosť prostredníctvom jej Spolupracovníka nemôže včas dostať súhlas Klienta.
 8. Spoločnosť v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania neposkytuje daňové poradenstvo alebo finančné poradenstvo, neprijíma vklady Klientov a neprijíma a neposkytuje pokyny Klientov týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov.
 9. Spoločnosť v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania vykonáva služby a činnosti prostredníctvom svojich zamestnancov a prostredníctvom podriadených finančných agentov.
 10. Spoločnosť v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania nevykonáva služby spojené so správou finančných prostriedkov Klienta ani obchodov s finančnými nástrojmi na účte Klienta.
 11. Za účelom poskytnutia služieb Klientovi v zmysle Hlavy III. bod 3. udeľuje Klient Spoločnosti svoj súhlas, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s uložením a ďalším spracovaním osobných údajov v zmysle obchodných podmienok zverejnených na stránke www.finmax.sk, s ktorým obsahom sa Klient dôkladne oboznámil.

IV. Hlava
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ POTENCIÁLNEMU KLIENTOVI A KLIENTOVI

 1. Spoločnosť zverejňuje informácie potrebné k tomu, aby Potenciálny klient alebo Klient Spoločnosti mohol správne porozumieť a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby u finančných inštitúcií a s finančným sprostredkovaním, ktoré Spoločnosť zverejňuje na stránke www.finmax.sk.
 2. Systém a spôsob podávania sťažností a reklamácií k službám a výkonu finančného sprostredkovania Spoločnosti alebo jej zamestnancov či podriadených finančných agentov postupuje podľa Reklamačného poriadku Spoločnosti zverejneného na stránke www.finmax.sk.
 3. Spoločnosť zverejňuje informácie o svojej činnosti, platných zmluvách s finančnými inštitúciami a o ďalších skutočnostiach na stránke www.finmax.sk.
 4. Všetky informácie, ktoré Spoločnosť poskytuje Klientovi v zmysle zákona, budú s ohľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje, alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi finančnou inštitúciou a Klientom, Klientovi poskytované formou elektronickej komunikácie a zároveň sú zverejnené na stránke www.finmax.sk.
 5. Podpisom zmluvy s finančnou inštitúciou si Klient zvolil túto formu poskytovania informácií. Ak máte záujem o poskytnutie informácií v písomnej listinnej forme, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@finmax.sk alebo prostredníctvom všeobecných kontaktov Spoločnosti.

V. Hlava
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

 1. Klient svojím podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej služby preberá plnú zodpovednosť za správnosť údajov v nej uvedených.
 2. Klientovi predkladané informácie Spoločnosťou, jej zamestnancami a podriadenými finančnými agentmi sú informatívne a rozhodujúce sú informácie uvádzané v zmluvných podmienkach finančnej inštitúcie, ktorej finančné služby Klient využíva.
 3. Spoločnosť má právo poskytnúť svojmu Klientovi spoluprácu pri vybavovaní nárokov vyplývajúcich Klientom z uzavretia zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  1. Spoločnosť nie je zo zmluvy s finančnou inštitúciou povinná, a v niektorých prípadoch aj oprávnená poskytovať takúto spoluprácu, napriek tomu ju Spoločnosť môže dobrovoľne prijať a v rámci takej spolupráce postupuje na základe pokynov Klienta, od ktorých sa môže odkloniť len vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Klienta a Spoločnosť prostredníctvom svojho zamestnanca nemôže včas získať súhlas Klienta,
  2. vybavenie takýchto nárokov podlieha zmluvným podmienkam finančnej inštitúcie alebo právnym predpisom štátu, v ktorom má finančná inštitúcia svoje sídlo, alebo na ne odkazuje zmluva o poskytnutí finančnej služby medzi ním a Klientom.
 4. Spoločnosť ani jej zamestnanci, či podriadení finanční agenti nepreberajú zodpovednosť za akýkoľvek výsledok alebo následok využívania finančnej služby poskytnutej na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorú Klient sprostredkovaním Spoločnosťou uzatvoril.
 5. Spoločnosť neeviduje prihlasovacie údaje k obchodným účtom Klientov a nezodpovedá za škody spôsobené stratou alebo ich odcudzením Klientovi.
 6. Spoločnosť odporúča Klientovi uschovávať svoje prístupové heslá k obchodným účtom na bezpečnom mieste, nenechávať ich v pamäti internetových prehliadačov a v prípade podozrenia z ich možného zneužitia ihneď vykonať zmenu tohto hesla a tiež vyžiadať zmenu aktivačných kľúčov k obchodnému účtu, ak taký príslušná finančná inštitúcia poskytuje.

VI. Hlava
KATEGORIZÁCIA KLIENTA A OZNÁMENIE O ZARADENÍ KLIENTA

 1. Spoločnosť je povinná kategorizovať každého Klienta, ktorému poskytuje finančné sprostredkovanie, v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve do dvoch základných kategórií:
  1. profesionálny klient,
  2. neprofesionálny klient.
 2. V zmysle bodu 1. Vás kategorizujeme ako „neprofesionálneho klienta“, ktorému je Spoločnosť povinná zabezpečiť najvyššiu možnú starostlivosť v zmysle zákona 186/2009 Z.z..
 3. Klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom, môže požiadať, aby s ním bolo zaobchádzané ako s neprofesionálnym klientom. Takéto zaobchádzanie sa poskytne na základe prevzatia písomného vyhlásenia, ktoré profesionálny klient odovzdá finančnému agentovi a v ktorom uvedie, že požaduje, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vzťahu ku Klientom podľa zákona č. 186/2009 Z.z.. V tomto vyhlásení sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu finančnú službu alebo viaceré finančné služby v jednom sektore alebo viacerých sektoroch. Po prijatí tohto vyhlásenia finančný agent písomne potvrdí prevzatie vyhlásenia a jedno vyhotovenie vráti Klientovi.
 4. Podmienky boli zverejnené 01. 01. 2014.
pokračovať