logo finmax

PRÁVNE VYHLÁSENIE

Preambula

Využívaním služieb Spoločnosti potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste čítali a porozumeli nasledovným podmienkam, rovnako, že rozumiete právnemu postaveniu Spoločnosti. V prípade, že nerozumiete právnemu postaveniu Spoločnosti, môžete sa obrátiť na niektorý z kontaktov Spoločnosti.

I. Hlava
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť Finmax, s.r.o., so sídlom Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO: 46 693 416, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 81828/B, (ďalej len „Spoločnosť“).
 2. Spoločnosť pôsobí ako samostatný finančný agent v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov pod registračným číslom 161123 v zozname finančných agentov a finančných poradcov podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. ODT-6551/2012. O zápis uvedených skutočností je možné overiť nahliadnutím do registra finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vedených Národnou bankou Slovenska na web stránke http://regfap.nbs.sk/search.php v podregistri poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.
 3. Spoločnosť vykonáva a poskytuje svoje činnosti z miesta svojho sídla a prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti i podriadených finančných agentov a zriadených komunikačných prostriedkov Spoločnosti: webová stránka Spoločnosti, e-mail Spoločnosti, telefóny Spoločnosti.

II. Hlava
VÝKON FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

 1. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou alebo viacerými finančnými inštitúciami.
 2. Uzatvorené písomné zmluvy s finančnými inštitúciami nemajú výhradnú povahu.
 3. Obchodné názvy zmluvných finančných inštitúcií sa Klient dozvie v rámci komunikácie so zamestnancami a podriadenými finančnými agentmi Spoločnosti alebo vždy na stránke Spoločnosti.
 4. Finančné sprostredkovanie Spoločnosť vykonáva na základe písomnej zmluvy s iným finančným agentom (podriadený finančný agent), ktorí nie sú internými zamestnancami Spoločnosti. V prípade záujmu o overenie konkrétneho finančného agenta a jeho zmluvy so Spoločnosťou je možné obrátiť sa na niektorý z kontaktov Spoločnosti.
 5. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie za podmienok finančného sprostredkovania zverejnených na stránke www.finmax.sk.
 6. Spoločnosť nemá žiadnu účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach vo finančných inštitúciách, s ktorými má uzavreté zmluvy o sprostredkovaní. Finančné inštitúcie s ktorými má Spoločnosť uzavreté zmluvy o sprostredkovaní, nemajú v Spoločnosti Finmax, s.r.o. žiadny majetkový podiel na jej základnom imaní, ani nedisponujú hlasovacími právami umožňujúcim riadenie Spoločnosti.

III. Hlava
PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

 1. Spoločnosť sprostredkováva Klientom a Potenciálnym klientom služby finančného sprostredkovania k zmluvným finančným inštitúciám podľa Podmienok finančného sprostredkovania zverejnených na stránke www.finmax.sk.
 2. Spoločnosť neúčtuje Klientom za svoje služby súvisiace so službami finančného sprostredkovania žiadne poplatky, ani nepristupuje k znevýhodňovaniu obchodných podmienok finančnej inštitúcie takto sprostredkovaným Klientom.
 3. Za poskytovanie finančných služieb hradí klient finančnej inštitúcii poplatky v zmysle všeobecných obchodných podmienok a cenníka služieb, ktorý podpisuje spolu so zmluvnou dokumentáciou. Z poplatkov za služby, ktoré Klient realizuje prostredníctvom finančnej inštitúcie, hradí finančná inštitúcia Spoločnosti zmluvnú províziu. Provízie z finančného sprostredkovania sú rozdielne v závislosti od zrealizovaného finančného nástroja ako aj finančnej inštitúcie, u ktorej takáto provízia obchodom Klienta vznikla. Spoločnosť môže časť provízie postúpiť svojim podriadeným finančným agentom. Tento štýl odmeňovania môže spôsobovať potenciálny konflikt záujmov medzi Klientom a Spoločnosťou. Spoločnosť má v tomto smere vypracované smernice a interné postupy, ktoré sa v maximálnej miere snažia konflikt záujmov monitorovať a vyžadujú od svojich zamestnancov, podriadených finančných agentov a zmluvných partnerov odbornú starostlivosť, poctivosť a profesionalitu vo vzťahu ku Klientom.
 4. Na základe požiadavky má Klient právo požiadať finančného agenta o informáciu o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré finančný agent prijíma za finančné sprostredkovanie od inej osoby (finančnej inštitúcie), a to v súvislosti so sprostredkovaním danej finančnej služby. Žiadosti a podrobné informácie zasielajte emailom na info@finmax.sk alebo písomne na adresu Spoločnosti.
 5. Každý Klient alebo Potenciálny klient Spoločnosti v prípade, že mu neboli služby Spoločnosti poskytnuté v súlade s ich platnými obchodnými podmienkami, môže podať sťažnosť alebo reklamáciu k službám poskytovaných Spoločnosťou alebo voči konaniu zamestnancov Spoločnosti, postupom podľa platného Reklamačného poriadku Spoločnosti zverejneného na stránke www.finmax.sk.

IV. Hlava
SPÔSOB INFORMOVANIA KLIENTOV

 1. Všetky informácie, ktoré Spoločnosť poskytuje Klientovi v zmysle zákona, budú Klientovi poskytované formou elektronickej komunikácie a zároveň sú zverejnené na stránke www.finmax.sk.
 2. Hlavnou informačnou e-mailovou adresou Spoločnosti je info@finmax.sk.
 3. Komunikácia s Klientom prebieha formou dostupných technológií a zariadení (telefón, e-mail, webová stránka Spoločnosti).
 4. Podmienky boli zverejnené 01. 01. 2014.
pokračovať