logo finmax

PODMIENKY POUŽITIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Preambula

Prístupom na stránky Finmax, s.r.o. a prehliadaním ich obsahu potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste čítali a porozumeli nasledovným podmienkam a súhlasíte s ich dodržiavaním. Nepoužívajte stránky, ak nesúhlasíte s týmito podmienkami použitia.

I. Hlava
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok www.finmax.sk je spoločnosť Finmax, s.r.o., so sídlom Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO: 46 693 416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 81828/B (ďalej len “Prevádzkovateľ”).
 2. Podmienky určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ, ktorý vám dáva oprávnenie bezplatne využívať stránky pre vašu osobnú potrebu. Použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) na iný účel ako vašu osobnú potrebu bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané.
 3. Obsah stránok má výlučne informatívny charakter. Prevádzkovateľovi tým nevzniká povinnosť poskytnutia služby alebo produktov. Informácie nachádzajúce sa na stránkach Prevádzkovateľa nemôžu byť interpretované ako ponuka alebo ako investičné, právne, daňové, finančné alebo iné poradenstvo.
 4. Obsah a štruktúra internetových stránok sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na dielo a sú určené len pre osobnú potrebu pre návštevníka to je na čítanie a prehliadanie.
 5. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nie je povolené: zasahovať do technickej podstaty alebo obsahu stránok, kopírovanie, modifikovanie, zobrazovanie, distribúcia, vysielanie, publikovanie, predávanie a licencovanie obsahu a kreatívneho riešenia stránky. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.
 6. Zakazuje sa na tieto stránky zasielať alebo z týchto stránok odosielať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, neslušné materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom.
 7. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať prostredníctvom stránok www.finmax.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Za ich správnosť a aktualizáciu Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť. Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Pre právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom, sú potom záväzné tie podmienky, ktoré boli platné v čase vzniku zmluvného vzťahu.

II. Hlava
ZODPOVEDNOSŤ

 1. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody akéhokoľvek druhu, ktoré by vznikli na základe prístupu, používania, nemožnosti prístupu, použitia alebo na základe výsledkov používania týchto stránok a ich obsahu. Ďalej Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škody používania internetových stránok patriacich tretím subjektom, na ktoré tieto stránky odkazujú, za reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom na týchto stránkach, alebo iných internetových stránkach, na ktoré tieto stránky odkazujú.
 2. Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať stránky www.finmax.sk bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Napriek tomu prístup do niektorých častí stránok www.finmax.sk a ich používanie alebo používanie niektorých služieb, ktoré je možné využívať prostredníctvom týchto stránok, môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím osobných údajov Používateľa. Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií prostredníctvom stránok www.finmax.sk Používateľ súhlasí s ich použitím pre účely informovania o produktoch a službách Prevádzkovateľa a pre účely ochrany práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
 3. Poskytnutie akýchkoľvek informácií Používateľom prostredníctvom týchto stránok Prevádzkovateľovi sa zároveň považuje za udelenie súhlasu Používateľa Prevádzkovateľovi na použitie týchto informácií za účelom výkonu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, minimálne však na dobu, počas ktorej by bol Používateľ oprávnený podľa všeobecne záväzných predpisov takýto súhlas udeľovať.

III. Hlava
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky použitia internetových stránok meniť, dopĺňať alebo rušiť vydaním nových podmienok použitia internetových stránok, a to v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského alebo technického prostredia. Nové znenie podmienok použitia internetových stránok nemá spätnú účinnosť.
 2. Tieto podmienky použitia internetových stránok budú uverejnené na internetovej stránke Spoločnosti a budú taktiež k dispozícii v sídle Spoločnosti a/alebo v pobočkách Spoločnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť obsah svojich internetových stránok vrátane týchto podmienok ich používania.
 3. Podmienky použitia stránok www.finmax.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
 4. Podmienky boli zverejnené 01. 01. 2014.
pokračovať