logo finmax

ETICKÝ KÓDEX

Preambula

Spoločnosť Finmax, s.r.o. (ďalej Spoločnosť) ako samostatný finančný agent pôsobiaci v oblasti poskytovania finančných služieb stanovuje Etický kódex (ďalej EK), ktorým sú povinní riadiť sa podriadení finanční agenti a zamestnanci Spoločnosti.

Zásady Etického kódexu vychádzajú z Etického kódexu AFISP (Asociácia finančných sprostredkovateľov) a platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu činnosti Spoločnosti a zo zvyklostí používaných v obchodnom styku pri vykonávaní činnosti. Etický kódex ustanovuje etické normy správania sa zamestnancov Spoločnosti a podriadených finančných agentov Spoločnosti a to vo vzťahu ku Klientom aj finančným inštitúciám a taktiež vo vzájomnom vzťahu. Etický kódex vychádza z vyššieho morálneho princípu správania sa zamestnancov a podriadených finančných agentov Spoločnosti.

I. Hlava
DEFINÍCIE

 1. Spoločnosťou sa rozumie obchodná Spoločnosť Finmax, s.r.o., so sídlom Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO: 46 693416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 81828/B, ktorej hlavným predmetom podnikania je finančné sprostredkovanie ako samostatného finančného agenta zaregistrovaného Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 161123.
 2. Podriadený finančný agent je osoba spolupracujúca so Spoločnosťou na základe zmluvy, ktorej predmetom je vykonávanie finančného sprostredkovania podľa zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä uzatváranie Zmlúv o poskytnutí finančnej služby.
 3. Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzavretie zmluvy o finančnej službe Spoločnosťou, prípadne osoba, ktorá má uzavretú zmluvu s finančnou inštitúciou, ktorej uzavretie Spoločnosť sprostredkovala.
 4. Finančnou inštitúciou sa rozumie poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo zaisťovňa, banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, kaptívna zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu, zahraničná zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničná investičná spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, inštitúcia elektronických peňazí, iná právnická osoba vykonávajúca platobný styk a osoba poskytujúca spotrebiteľské úvery, na ktorej činnosť nie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, ktorá má so Spoločnosťou uzavretý zmluvný vzťah, na základe ktorého sprostredkováva uzavretie zmlúv o finančnej službe.
 5. Etický kódex je súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov Spoločnosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov. Je jedným z najvýznamnejších spôsobov vnášania etiky do každodenného života a usmerňovania správania sa člena Spoločnosti, najmä zásadami poctivého obchodného styku, obchodnými zvyklosťami všeobecne zachovávanými pri poskytovaní finančnej služby a všeobecne uznávanými morálnymi a etickými normami.

II. Hlava
ZÁSADY KOREKTNÉHO VÝKONU PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Článok I.
Všeobecné zásady správania sa zamestnancov a podriadených finančných agentov

 1. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti dôstojne reprezentujú podnikateľskú činnosť, ktorej sú súčasťou.
 2. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti pri svojej činnosti sa riadia všetkými zákonnými normami a pravidlami hospodárskej súťaže a dodržiavajú obchodné zvyklosti v súlade s dobrými mravmi a jednajú v záujme Klienta.
 3. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti nezneužívajú informácie ani materiály Spoločnosti na svoj vlastný prospech a pri svojej práci postupujú vždy tak, aby nepoškodili Spoločnosť a jej dobré meno. Súčasne sa zdržia nežiaduceho šírenia dôverných skutočností a to aj vo svojom súkromnom prostredí.
 4. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti poznajú znenie zákona o ochrane osobných údajov a pri svojej práci sa riadia v súlade so znením tohto zákona.
 5. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti sa pri svojej činnosti dôsledne vyvarujú všetkým činnostiam, ktoré by mohli narušiť dôveru Klientov a vyvolať skreslený dojem o poskytovaných službách, či už vo vzťahu k Spoločnosti, iným Spoločnostiam pôsobiacim na trhu v tej istej oblasti alebo finančným inštitúciám.
 6. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti sa vyvarujú používaniu nepravdivých skreslených výrokov alebo ohováraniu konkurenčných Spoločností alebo finančných inštitúcií a to aj mimovoľne.
 7. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti dodržujú obchodné tajomstvo a mlčanlivosť a to aj po skončení pôsobenia Spoločnosti.
 8. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti sú si vedomí toho, že svojím správaním vždy reprezentujú Spoločnosť a jej poslanie, a preto v osobnom živote a v mimopracovnom čase prihliadajú na to, aby nekonali v rozpore s platným právnym poriadkom, všeobecne platnými zásadami slušného správania a týmto Etickým kódexom.
 9. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti sa vyvarujú všetkých činností, ktoré sú konfliktami ich vlastných záujmov so záujmami Spoločnosti a sprostredkovateľskej činnosti.
 10. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti v záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí v rámci firemnej línie Spoločnosti dbajú na sústavné vzdelávanie.

Článok II.
Všeobecné zásady správania sa vo vzťahu ku Klientom a Potenciálnym klientom

 1. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti poskytujú Klientom a Potenciálnym klientom pravdivé, správne, aktuálne a úplne informácie o poskytovaných produktoch a službách. Uvedomujú si, že tieto informácie budú ovplyvňovať ich rozhodnutie o nakladaní s vlastným majetkom.
 2. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti sú v styku so svojimi Klientmi, ako možnými spotrebiteľmi nimi ponúkaných služieb, odborne pripravení, čestní, poctiví, pozorní a zdvorilí. Neobťažujú Klienta, zachovávajú dôvernosť komunikácie.
 3. Ak sa klient rozhodne zmeniť finančného agenta, existujúci podriadený finančný agent, prípadne zamestnanec vráti Klientovi všetky jeho materiály, ak je o to Klientom požiadaný.
 4. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti pri svojej práci majú stále na pamäti, že spokojnosť Klienta a jeho záujmy sú prvoradé.
 5. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti nezneužívajú inými vytvorené hodnoty vo svoj vlastný prospech.
 6. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti záujmy jedného Klienta neuprednostňujú pred záujmami iného Klienta a dodržujú princíp rovného zaobchádzania so svojimi Klientmi a pristupujú k nim spravodlivo.
 7. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti nepoužívajú nekalé praktiky podnikania, nepriživujú sa na mene iného a dodržiavajú zásady poctivej hospodárskej súťaže.
 8. Ak budú Zamestnanci a Podriadení finanční agenti Klientom požiadaní, informujú Klienta v súlade so zákonom o výške svojho odmeňovania.
 9. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti poskytujú Klientom a Potenciálnym klientom dostatočné informácie a čas pre ich slobodné rozhodnutie sa o využití príslušnej finančnej služby bez vykonávania tlaku na Klientove rozhodnutie.
 10. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti majú vždy uzatvorené poistenie profesionálnej zodpovednosti, ak to pre ich činnosť vyžadujú právne normy.
 11. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti v prípade, ak sú požiadaní alebo inak ovplyvňovaní, aby konali v rozpore s právnymi predpismi, internými predpismi Spoločnosti alebo týmto kódexom, dôrazne a jednoznačne odmietnu takéto konanie a v závažných prípadoch bezodkladne oznámia túto skutočnosť s uvedením podrobností vedeniu Spoločnosti.

Článok III.
Zásady správania sa vo vzťahu k finančným inštitúciám

 1. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti majú v rámci svojej kvalifikácie aktuálny prehľad o stave finančného trhu, o jednotlivých finančných inštitúciách a produktoch.
 2. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti pri svojej práci majú vždy na pamäti, že záujem Klienta a jeho spokojnosť sú prvoradé.
 3. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti pri poskytovaní finančnej služby sa vždy správajú nestranne a profesionálne. S finančnými inštitúciami udržujú dobré vzťahy spolupráce v súlade s filozofiou Spoločnosti.

Článok IV.
Zásady správania sa vo vnútro personálnych vzťahoch

 1. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti sú si vedomí toho, že firemná kultúra každej Spoločnosti sa najviac odráža v kultúre vnútornej komunikácie, a preto svojím správaním a postojmi upevňujú vnútornú integritu Spoločnosti, ktorej sú súčasťou.
 2. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti konajú vždy v súlade so základným poslaním Spoločnosti a ich vzájomná spolupráca je vedená zodpovednosťou k Spoločnosti.
 3. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti v súlade so všeobecne platnými normami spoločenského styku, dobrými mravmi, firemnou kultúrou Spoločnosti, firemnými princípmi sú lojálni nie len k Spoločnosti, ale aj navzájom medzi sebou. Akákoľvek komunikácia prebieha v rovine kolegiality a spoločných cieľov.
 4. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti uplatňujú pri vzájomnej komunikácii obdobné pravidlo korektného postoja a prístupu ako pri kontakte s Klientom alebo iným vonkajším subjektom.
 5. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti dosiahnutím manažérskej alebo riaditeľskej pozície sa stávajú svojím správaním vzorom pre ostatných Podriadených finančných agentov. Sú na verejnosti reprezentantmi napĺňajúcimi firemné vízie a konajú v súlade s týmto postavením.
 6. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti prípadné pracovné a osobné nedorozumenia riešia s chladnou hlavou a vždy len v rozsahu konkrétnej situácie a to buď sami alebo s pomocou nadriadeného.
 7. Zamestnanci a Podriadení finanční agenti uplatňujú pravidlo otvorenosti, kedy pripomienky alebo odporúčania pri práci kolegu alebo iného podriadeného finančného agenta Spoločnosti riešia priamou komunikáciou a neuchyľujú sa k prostriedkom vzájomných ohováraní, prekrúcaní alebo dvojzmyselných prehlásení, ktoré by mohli viesť k poškodeniu pracovnej alebo osobnej povesti iného podriadeného finančného agenta alebo zamestnanca Spoločnosti.

III. Hlava
KONTROLA, SLEDOVANIE A VYMÁHANIE DODRŽIAVANIA ETICKÉHO KÓDEXU

 1. Každý zamestnanec a Podriadený finančný agent Spoločnosti sa dôsledne riadi zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe a je povinný upozorniť na ich prípadné porušovanie, pokiaľ sa s ním pri svojej činnosti stretne.
 2. V prípade, ak sa ktorýkoľvek zamestnanec a Podriadený finančný agent Spoločnosti dozvie o porušovaní zásad, ktoré vyplývajú z tohto Etického kódexu, je povinný bezodkladne informovať Zodpovedného zástupcu Spoločnosti alebo konateľa Spoločnosti a to aj s ďalšími súvisiacimi okolnosťami, pokiaľ sú mu známe. V prípade, že porušením zásad v zmysle predchádzajúcej vety bol poškodený Klient Spoločnosti, je zamestnanec alebo Podriadený finančný agent Spoločnosti povinný informovať o tomto porušení aj pracovníka compliance a konateľa Spoločnosti.
 3. V prípade, ak sa jedná o porušenie samotného oznamujúceho zamestnanca alebo Podriadeného finančného agenta Spoločnosti, potom je povinný okamžite informovať Zodpovedného zamestnanca Spoločnosti o tejto skutočnosti a taktiež o návrhu postupu, ktorý povedie k primeranej náprave v primeranom termíne. Spôsob a rozsah takej informácie musí zodpovedať miere a charakteru porušenia pravidiel Etického kódexu Spoločnosti. V prípade, že porušením zásad samotného zamestnanca alebo Podriadeného finančného agenta Spoločnosti bol poškodený Klient Spoločnosti, je porušiteľ o takejto skutočnosti povinný informovať taktiež pracovníka compliance a Zodpovedného zamestnanca Spoločnosti vrátane návrhu postupu, ktorý povedie k primeranej náprave v primeranom termíne.

IV. Hlava
SANKCIE ZA PORUŠENIE ETICKÉHO KÓDEXU

 1. O sankciách za porušenie Etického kódexu v prípade, ak porušiteľom je zamestnanec alebo Podriadený finančný agent, rozhoduje nadriadený, pričom tento postupuje v súlade so zákonníkom práce a zákonom o finančnom sprostredkovaní.
 2. Sankcie za porušenie Etického kódexu môžu byť:
  1. napomenutie,
  2. výzva k primeranej náprave,
  3. náhrada škody,
  4. vypovedanie zmluvy o spolupráci,
  5. podnet do Národnej banky Slovenska.

V. Hlava
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento Etický kódex bude uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti a bude taktiež k dispozícii v sídle Spoločnosti alebo v pobočkách Spoločnosti.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto Etického kódexu. Takúto zmenu Spoločnosť oznámi na internetovej stránke Spoločnosti s uvedením dátumu účinnosti.
 3. Tento Etický kódex nadobúda účinnosť dňa 03. 06. 2012.
na začiatok