logo finmax

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Hlava
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom je Spoločnosť Finmax, s.r.o., so sídlom Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO 46 693 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 81828/B, (ďalej "Spoločnosť") a sprostredkovateľmi sú podriadení finanční agenti Spoločnosti.
 2. Dotknutou osobou je Klient alebo Potenciálny klient alebo ich zástupca, ktorého sa osobné údaje sa týkajú.

II. Hlava
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť spracováva osobné údaje Klienta v rámci plnenia svojich povinností podľa príslušných právnych predpisov (najmä predpisov platných v Slovenskej republike) a vnútorných predpisov Spoločnosti na účely súvisiace s operatívnym riadením, strategickým plánovaním, vnútornou kontrolou Spoločnosti a ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi Klientom a Spoločnosťou v súlade s podmienkami výkonu činností a ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 3. Osobné údaje Spoločnosť spracováva najmä pre zisťovanie, overovanie a kontrolu identifikácie Klientov.
 4. Osobné údaje slúžia na prípravu, uzatváranie a vykonávanie finančných obchodov s Klientom v súvislosti s konkrétnou finančnou službou, uplatňovanie práv a plnení povinností Spoločnosti z uzavretého obchodu, prípadne súvisiaceho vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom.
 5. Osobné údaje môže Spoločnosť použiť i na marketingové účely, najmä na zasielanie reklamných informácií, oznamovanie a oslovovanie s ponukami finančných služieb prostredníctvom poštového styku a/alebo prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy, správy elektronickej pošty, priamy marketing).
 6. Osobné údaje je Klient Spoločnosti povinný poskytnúť, ak tak stanovuje osobitný zákon.
 7. Ostatné osobné údaje Klient Spoločnosti poskytuje dobrovoľne.

III. Hlava
ZOZNAM A ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v dokumentoch o obchodoch, ktoré bude Klient uzatvárať so Spoločnosťou a v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté Spoločnosti na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi Spoločnosťou a Klientom.
 2. Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:
  1. zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  3. zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  4. zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách,
  5. zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov,
  6. zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch),
  7. zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení,
  8. zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  9. iné.
 3. Ak Klient odmietne poskytnúť Spoločnosti osobné údaje požadované na základe osobitných predpisov, prípadne neumožní ich získanie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov, Spoločnosť odmietne vykonať obchod.

IV. Hlava
SPRÍSTUPŇOVANIE A POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje Klienta nie sú sprístupňované tretím osobám s výnimkou prípadov, ak táto povinnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov, alebo ak je poskytnutie alebo sprístupnenie so Spoločnosťou zmluvne dohodnuté, alebo ak je nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy medzi Spoločnosťou a Klientom. Spoločnosť poskytne alebo sprístupní osobné údaje vrátane dokumentov, na ktorých sú osobné údaje zaznamenané, alebo na ktorých boli osobné údaje Spoločnosti poskytnuté:
  1. ďalším osobám, a to najmä splnomocnencom alebo právnym, daňovým, prípadne iným agentom Spoločnosti, osobe, ktorú Spoločnosť poverila plnením svojich zmluvných alebo zákonných povinností, vrátane realizácie práv zo zmluvných vzťahov medzi Spoločnosťou a Klientom, tretím osobám za účelom poskytnutia požadovaného obchodu alebo využívania doplnkových služieb, ktoré Spoločnosť ponúka prostredníctvom tretích osôb (najmä osoby zabezpečujúce platobný styk a zúčtovanie, vydávajúce platobné karty, poskytujúce poistenie a pod.) ako aj osobe, s ktorou Spoločnosť rokuje o prevzatí záväzkov Spoločnosti voči Klientovi (alebo osobe, ktorá má v úmysle pristúpiť k dlhu Klienta alebo prevziať dlh Klienta),
  2. každej osobe, kde je sprístupnenie odôvodnene potrebné na to, aby Spoločnosť mohla uplatňovať práva a plniť svoje záväzky z obchodných vzťahov medzi Spoločnosťou a Klientom, bez ohľadu na to, či tieto osoby majú sídlo v Slovenskej republike, Európskej únii alebo v iných krajinách, vrátane krajín, ktoré sú považované za krajiny nezaručujúce primeranú ochranu osobných údajov,
  3. tretím osobám za účelom ochrany a domáhania sa práv Spoločnosti z obchodu mimosúdnou alebo súdnou cestou, alebo postúpenia pohľadávky Spoločnosti alebo jej časti a jej príslušenstva, vrátane sprístupnenia dôverných informácií v súvislosti s rokovaniami týkajúcich sa takýchto poverení alebo uzatvorenia zmluvy.
 2. Osobné údaje Klienta nie sú zverejňované.
 3. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Spoločnosti vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a zo zmlúv medzi Spoločnosťou a podriadenými finančnými agentmi.
 4. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Spoločnosti, môže Klient žiadať písomnou formou od Spoločnosti na adrese Finmax, s.r.o., Strojnícka 8, 821 05 Bratislava.
 5. Podmienky boli zverejnené 01. 01. 2014.
pokračovať