logo finmax

Nové zmeny v III. piliery (DDS) od 01.01.2014

Vážený Klienti, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcemu oznamu, v ktorom prinášame zhrnutie zásadných úprav doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré so sebou prináša schválená novela zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nadobudne účinnosť k 1. 1. 2014. Cieľom tohto súboru opatrení je hlavne zvýšiť informovanosť účastníkov, odstrániť nadbytočné povinnosti, ktoré celý systém zaťažujú a predražujú a zlepšiť adresnosť poskytovaných informácií vo vzťahu k záujemcom o DDS. Schválené zmeny v oblasti úpravy nárokov na dávku sa týkajú výhradne nových zmlúv DDS uzatvorených po 1. 1. 2014. Typy dávok a podmienky splnenia nároku na ich výplatu zostávajú existujúcim klientom zachované.

Príspevky a daňové zvýhodnenia (zmena zákona o dani z príjmu)
- Nezdaniteľná časť základu dane umožňuje po novom odpočet zaplatených príspevkov na DDS v úhrne 180 € za rok.
- Podmienky pre uplatnenie:
- príspevky zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorené po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu
- účastník nemá inú zmluvu, ktorá nespĺňa predchádzajúci bod
- Pri výplate predčasného výberu a uplatnení nezdaniteľnej časti dane v predchádzajúcich rokoch, je účastník povinný zvýšiť základ dane do 3 zdaňovacích období po vyplatení predčasného výberu o sumu, o ktorú si znížil daň pred tým.

Zníženie poplatkov za správu a úprava ďalších poplatkov
- Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu (DDF)– zákon nanovo stanovuje max. výšku ročného poplatku:
- 0,6 % pre výplatný DDF (teraz ročne max. 0,996 %)
- 1,2 % pre príspevkový DDF (teraz ročne max. 1,98 %)

Výška poplatku je počítaná z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku DDF.

- Odplata za prestup do inej DDS – pri zmene do 1 roka od uzatvorenia zmluvy je 5 % zostatku (doteraz 3 roky)
- Úprava vzorca výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku – koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom DDF môže byť maximálne vo výške 0,10 („high-watermark“ princíp). Vo výplatnom DDF sa poplatok za zhodnotenie neúčtuje.
 

Úpravy v oblasti nárokov na dávky
- Zrušenie dávkových plánov
- Zrušenie podmienky minimálnej doby sporenia na výplatu
- Pre výplatu doplnkového dôchodku je potrebné splniť aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
 -> dosiahnutie veku 62 rokov, prípadne
 -> splnenie podmienky vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku alebo
 -> splnenie podmienky vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok
- Zrušenie dávky odstupného a zavedenie novej dávky predčasný výber
- Výsluhový dôchodok (rizikové povolania: 3. a 4. kategórie, príp. tanečník/umelec) – min. 10 rokov sporenia počas vykonávania rizikovej   práce (zamestnávateľské príspevky) a dovŕšenia min. 55 rokov (doteraz dávkový plán)
- Pre predčasný výber platí:
 -> nárok na predčasný výber vzniká najskôr po 10 rokoch od uzatvorenia zmluvy a následne 1x za 10 rokov trvania zmluvy. Po vyplatení predčasného výberu zmluva nezaniká.
 -> v prípade nesplnenia podmienok nároku na výplatu doplnkového starobného/výsluhového dôchodku
 -> predčasný výber sa vzťahuje na 100 % prostriedkov platených účastníkom (nevzťahuje sa na príspevky zamestnávateľa)
- Dočasný výsluhový dôchodok – min. doba výplaty je 5 rokov (doteraz najmenej do 62 rokov)

Ďalšie úpravy
- Zamestnávateľská zmluva – povinnosť uzatvoriť zmluvu s DDS do 30 dní od doby kedy sa o skutočnosti uzatvorenej účastníckej zmluvy s DDS zamestnancom dozvedel (zamestnávateľ ešte nemal s DDS zamestnancom uzatvorenú zmluvu, má však uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s inou DDS).
- DDS musí umožniť sporenie v 1 alebo vo viac DDF aj v prípade poberateľa dávky vo výplatnom DDF v tej istej DDS (prechodné obdobie do 30. 6. 2014); zmena pomeru rozloženia majetku nebude spoplatnená.
- DDS musí povinne zabezpečiť elektronický prístup k osobnému účtu (do 31. 12. 2014)
- V prípade, že zamestnanec vykonáva rizikové povolanie (3. a 4. kategórie na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy, príp. tanečník/umelec) musí zamestnávateľská aj účastnícka zmluva vzniknúť do 30 dní od zahájenia práce zamestnanca (doteraz 8 dní).